line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Zaštitnik pacijentovih prava
 

Vaša prava su naša briga!

 

Na osnovu člana 39 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije (Službeni glasnik RS 107/2005 -dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011 i 119/2012):

  • Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podneti prigovor zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada ili licu zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi koji obavlja poslove zaštite pacijentovih prava.
  • Zdravstvena ustanova dužna je da organizuje rad Zaštitnika pacijentovih prava, koga određuje direktor.
  • Prigovor se podnosi usmeno na zapisnik ili pismeno.
  • Zaštitnik pacijentovih prava po prigovoru, odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznesenim u prigovoru.
  • O svom nalazu, odmah, a najkasnije u roku od tri dana, Zaštitnik pacijentovih prava obaveštava rukovodioca organizacione jedinice, direktora zdravstvene ustanove, kao i podnosioca prigovora.
  • Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru može se, u skladu sa zakonom, obratiti zdravstvenoj inspekciji, odnosno nadležnom organu organizacije zdravstvenog osiguranja kod koje je pacijent zdravstveno osiguran.

‘           U Zdravstvenom centru Knjaževac, poslove zaštite prava pacijenata obavlja Jovanović Miloš, diplomirani pravnik, svakim radnim danom, od 7 do 15 časova, tel.731-526, lok.134.

Napomene:
- anonimni prigovori se ne evidentiraju
- prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice
- predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti preciziran u pogledu vrste,   vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi
- zaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao pravni savet, mišljenje ili obaveštenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava
- ako je zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust, time sprečio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenta- to se konstatuje u odgovoru na prigovor
- pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti pismenim putem Zdravstvenoj inspekciji, odnosno Ministarstvu zdravlja Republike Srbije,

Pacijenti koji nisu u mogućnosti da pristupe u Pravnu službu zdravstvenog centra Knjaževac ovde mogu preuzeti formular za podnošenje prigovora.